default-logo
English . French . العربیة . فارسی
روغن موتور سنتتیک
۰۵
تیر

روغن موتور معمولی در برابر روغن موتور سنتتیک

روغن موتور معمولی یا روغن موتور سنتتیک، کدام یک بهتر است؟ بدون اینکه پیش فرضی داشته باشیم و بخواهیم با عجله به این سئوال پاسخ دهیم اجازه بدهید نگاهی به چند واقعیت بیاندازیم. روغن موتوری که در خودرو استفاده می کنیم چند وظیفه مختلف را انجام می دهد. روغن موتور سطح داخلی قطعات فل...
۰۶
اردیبهشت

انتخاب روغن موتور مناسب

مسلما شما حجم گسترده تبلیغات در مورد انواع روغن موتور را دیده اید، و این تبلیغات وسیع جز سردرگمی بیشتر برای انتخاب روغن موتور مناسب کمکی به شما نمی کند، مخصوصا که تولیدکنندگان روغن موتور در دنیا هیچ گاه نتایج آزمون های مستقل را در مورد محصولات خود ارائه نمی دهند و برخی از تضم...