default-logo
English . French . العربیة . فارسی
روغن تصفیه مجدد فورد
۰۸
تیر

مقایسه روغن موتور تصفیه دوم با روغن موتور ویرجین

بررسی کیفیت و قیمت روغن موتور تصفیه دوم در مقایسه با روغن موتور ویرجین روغن موتور تصفیه دوم یا تصفیه مجدد در حال به دست آوردن سهم هر چه بیشتر در بازار صنعت خودرو در جهان می باشد و شرکت های بزرگ خودروی کرایه ای دردنیا قراردادهایی را با تولیدکنندگان روغن موتور تصفیه دوم امضا کر...